Fakta

Et glemt brev

27 jul , 2014  

Strandtudsen er en af de sjældne dyrearter, der findes langs linjeføringen for Egholm-motorvejen.

Strandtudsen er en af de sjældne dyrearter, der findes langs linjeføringen for Egholm-motorvejen.

I 2006 kom der en indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med planerne om endnu en motorvejsforbindelse over Limfjorden; bilaget til indstillinget kan hentes som PDF-fil her. Det interessante afsnit er dette:

Samlet set er kravene i bekendtgørelse 477 og habitatdirektivet ikke opfyldt med hensyn til med rimelig sikkerhed at kunne vurdere, at der ikke bliver tale om væsentlige negative påvirkninger af integritet og udpegningsgrundlag eller af bilag IV-arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder (INO):

Vejen krydser ingen INO’er. Men ca 1 km vest for linjeføringen over Egholm ligger et habitatområde (H15 Nibe Bredning mv), som er sammenfaldende med et fuglebeskyttelsesområde (F1 Ulvedybet mv).

Amtets regionplantillæg og VVM-redegørelse:

Etablering af en fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg med offentlig høring af forslag til regionplantillæg i perioden 16. sept. – 15. nov 2006.

Det fremgår af redegørelsen at den nye vejstrækning vil påvirke biologiske værdier, samt påvirke miljøet ved øget støj-, luft-, lys-, og vandforurening m.m. Der er udarbejdet VVM-redegørelse over de 3 forskellige linieføringer; Vest-Egholm (E), Vest-Lindholm (L) og Øst- tunnel (Ø). Alternativ Ø angives at have ingen påvirkning af bilag IV-arter og meget lille/ingen risiko for effekter på INO.

Den måske lidt kryptiske tekst afslører at Skov- og Naturstyrelsen dengang i 2006 var bekymret over hvordan en motorvej over Egholm ville påvirke plante- og dyreliv. Derfor foretrak man dengang en øst-tunnel. Dyrene og planterne er der stadig, men holdningen til naturen er tydeligvis skiftet hos beslutningstagerne og er blevet strategisk overdøvet af lokale politikeres begejstring for en Egholm-motorvej. Det er på høje tid at minde de nationale politikere om de negative konsekvenser af en Egholm-motorvej.

By


Skriv et svar