Fakta

Fremtidens havnerundfart?

13 jul , 2014  

floodmap

Det meste af Egholm og en del af områderne i Aalborgs Vestby ligger mindre end én meter over havets overflade. De blå områder på kortet vil være under vand, hvis vandstanden i havene stiger 1 meter.

(Dette indlæg er gengivet fra Stop den Tredje Limfjordsforbindelse over Egholm, der er en af grupperne bag Fremtidens Aalborg)

En stor del af det område, som Egholm-motorvejen skal gå igennem, er et engområde og hvis det går som klimaforskerne frygter vil vandstanden i havene omkring os stige med mere end 1 meter. I bedste fald kan Egholm-motorvejen derfor bruges til kanalrundfart. Se link til kort her.

Allerede i 2007 fik den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning udarbejdet et katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning. Her står bl.a:

Samfundsøkonomi

Et væsentligt sigte med statslige tiltag efter planlovgivningen vil være at begrænse byggeri i risikoområder, hvor det ville udløse betydelige ekstraudgifter til afhjælpning som kystsikring/digebyggeri, infrastruktur, pumpning mm.

Planlovgivningen er derfor et vigtigt middel til at medvirke til at reducere de negative samfundsøkonomiske konsekvenser af klimaændringer, dels forudsætter bl. a. bestemmelserne om
kystnærhedszonen allerede i dag tilbageholdenhed med nye byggeområder ved de åbne kyster, dels kan man lægge op til yderligere begrænsninger på udlæg i truede områder.

Begrænsning af nyudlæg i truede områder kan bl.a. ske ved:

  • information til kommunerne om beliggenhed af truede områder
  • en klar statslig udmelding i ”oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen” til brug for kommunernes 4-årlige revisioner af kommuneplaner og eller bindende forskrifter for kommunernes planlægning
  • opfordring til planmyndighederne om øget samarbejde med de myndigheder, der har ansvar for foranstaltninger som kystsikring, krav til bebyggelse, kloakering og pumpning.

Det er svært at se hvordan dette harmonerer med planerne om Egholm-motorvejen.

Aalborg kommunes klimastrategi for 2012-2015 siger:

Et af målene er, at der ikke byudvikles eller anlægges store vejanlæg i områder, der på sigt må opgives.

Dette er den samme kommune, hvor ledende politikere har været fortalere for en Egholm-motorvej.

By


Skriv et svar