Natur og miljø

Ved denne udsigt i for enden af Lindholm Fjordpark skal motorvejen gå på en dæmning langs med bænken, netop der, hvor bænken står.

Ved denne udsigt i for enden af Lindholm Fjordpark skal motorvejen gå på en dæmning langs med bænken, netop der, hvor bænken står.

Egholm-motorvejen får en række voldsomme konsekvenser for natur og miljø.

Natur

Egholm-motorvejen vil berøre en række naturområder, nemlig

 • Østeraadalen ved Dall
 • Hasseris Enge
 • Mølholmsvej
 • Området langs fjorden i Aalborg,
 • Egholm
 • Surfer- og kajak-området bag Egholm (Nørredybet)
 • Lindholm Fjordpark
 • Naturområdet ved Vandskisøen (Søndergårdsvej).

På Egholm findes en række sjældne dyre- og plantearter. En af dem er den lysbuede knortegås.

knortegaas

Den lysbuede knortegås er tæt ved at uddø; denne fugleart opholder sig i Danmark fra midt-september til sidst i maj, hvor knortegæssene æder sig fede på strandengene og ikke mindst i det ålegræs, som findes omkring Egholm. Motorvejen kommer faktisk til at gå direkte igennem dette område.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

På tilsvarende vis er strandtudsen en særlig truet dyreart, som  findes på Egholm. Strandtudsen er senere også opdaget i et område på Hasseris Enge, hvor en motorvejstilkørsel skal placeres. I miljøredegørelsen i Vejdirektoratets VVM-rapport (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljø) er der overhovedet ikke beskrevet noget om, at der findes strandtudser her. Senest er der fundet en bestand strandtudser nær Nørholmsvej, hvor motorvejens linjeføring skal gå. Strandtudsen er beskyttet af EUs habitatdirektiv som ”særligt udsat” og af Bernkonventionen.

De vestlige naturområder har også i høj grad betydning for mennesker. 50.000 mennesker besøger hvert år Egholm – ingen anden by i Danmark har et tilsvarende fænomen så tæt på centrum. Aalborg Vest  er det eneste sted, hvor byens folk har direkte adgang til den uberørte fjordlinje, Hasseris å og hele engarealet ud over Hasseris enge. Tilsammen tilbyder de et enestående landskab, hvor naturen er en del af hverdagslivet. Et stort antal børn, unge og voksne benytter på hver deres måde området i fritiden.

Desværre er det gjort vanskeligt at klage over, at Vejdirektoratets VVM-rapport har overset dette. Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2006 fredningssag;  Naturklagenævnet afviste en fredning i 2012 med den begrundelse af Aalborg kommune ikke var inddraget. Samtidig udtalte Naturklagenævnet dog at de natur- og landskabsmæssige værdier og de rekreative interesser gør Egholm værdig til fredning.

Støjpåvirkning

En række boligområder vil blive berørt af støj, nemlig:

 • Dall Villaby (fra flere sider)
 • Drastrup
 • Bygaden/Skelagervej
 • Hasseris Vest
 • Mølholm
 • Lindholm Vest.

På denne måde skabes der en ny støjkorridor i form af 20 km ny motorvej vest om byen i et område, hvor der i dag er påfaldende stille. Via vestenvinden vil støj forplante sig ind over en lang række boliger i Hasseris og Mølholm. En effektiv dæmpning af støjen fra motorvejen vil betyde et meget stort tillæg til prisen.

Konsekvenser for drikkevandet

Motorvejens placering i Drastrup kan få alvorlige konsekvenser for sikringen af rent drikkevand. Drastrup-området er en af Aalborg Kommunes vigtigste drikkevandsressourcer. Drastrup-pilotprojektet om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning skal sikre rent drikkevand til Aalborg Kommune og samtidig sikre området til rekreativ anvendelse for byens beboere. Projektet omfatter et område omkring Frejlev og Drastrup beliggende sydvest for selve Aalborg by, er igangsat af Aalborg Kommune i slutningen af 1980’erne og har involveret mange, både private og offentlige, partnere gennem årenes løb.

Man kan læse mere om Drastrup-projektet i bl.a. en evalueringsrapport fra 2002 og en folder om Drastrups skov- og naturområde, som Aalborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har udgivet, rummer et fint kortudsnit.

Ændret vandstand

Der er udbredt enighed blandt klimaforskere om at vandstanden i havene vil stige inden for de kommende årtier som en følge af den globale opvarmning.

Allerede i 2007 fik den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning udarbejdet et katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning. Her står bl.a:

Et væsentligt sigte med statslige tiltag efter planlovgivningen vil være at begrænse byggeri i risikoområder, hvor det ville udløse betydelige ekstraudgifter til afhjælpning som kystsikring/digebyggeri, infrastruktur, pumpning mm.

Men store dele af den strækning, hvor Egholm-motorvejen skal ligge, er netop risikoområder, for de befinder sig mindre end 1 meter over havets overflade, og de vil derfor blive oversvømmet hvis vandstanden får lov til at stige.  En eventuel motorvejstunnel under Egholm vil være i direkte fare for at blive oversvømmet.

Aalborg kommunes klimastrategi siger:

Et af målene er, at der ikke byudvikles eller anlægges store vejanlæg i områder, der på sigt må opgives.

Dette er den samme kommune, hvor ledende politikere har været fortalere for en Egholm-motorvej.